งานจังหวัดนครนายก เทคนิคของการเข้ากับเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกัน

งานจังหวัดนครนายก เทคนิคของการเข้ากับเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกัน เข้า หาเขาก่อน มีความจริงใจต่อเขา หลีกเลี่ยงการนินทาเขา อย่าซัดทอดความผิดให้เขา ยกย่องชมเชยเขาในกรณีที่สมควร ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจเสมอ แจ้งให้เขาทราบโดยด่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ฟังความเห็นเขาบ้าง หลีกเลี่ยงการทำตัวเหนือเขา เสมอต้นเสมอปลาย สรรเสริญเขา  ในโอกาสอันควร หลีกเลี่ยงการขอร้องหยุมหยิม พบปะสังสรรค์กันตามสมควร เทคนิคการบำรุงรักษาน้ำใจผู้ใต้บังคับบัญชา 1.    รู้จักคุมอารมณ์ตัวเอง อย่าหลงตัวเองว่า ตัวเองเก่งกว่าคนอื่น อย่าโมโหฉุนเฉียว อย่าใช้อำนาจเกินความจำเป็น อย่าตัดสินใจเวลาโกรธ อย่าเลือกที่รักมักที่ชัง 2.    เอาใจเขามาใส่ใจเรา ยกย่องเมื่อเขาปฏิบัติดี อย่าจู้จี้จุกจิก เอาใจใส่ในความยากลำบากในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจ 3.    รู้จักให้รางวัลล่อใจ 4.    รู้จักศิลปะของการวิพากษ์ วิจารณ์ อย่าวิพากษ์วิจารณ์ใครต่อหน้าคนอื่น ควรทำในที่ลับตาตัวต่อตัว พูดเรื่องดีก่อน ของเสียตำหนิภายหลัง หลีกเลี่ยงการตำหนิอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ให้โอกาสเขาแสดงความคิดเห็น  เคารพความคิดเห็นของเขา วิพากษ์วิจารณ์โดยอาการสุภาพ แนะนำภายหลัง 5.    รู้จักศิลปะของการฟัง ฟังคนอื่นมาก อย่าพูดมาก อย่าขัดจังหวะหรือโต้แย้งก่อนจบเรื่องของเขาแสดงความเอาใจใส่ในการฟัง ฟังให้มากเป็นพิเศษ อย่ากระทำสิ่งใดที่กระทบกระเทือนผลประโยชน์ของเขา 6.    …read more

งานจังหวัดชัยนาท วิธีทำให้ผู้บังคับบัญชาชอบ

งานจังหวัดชัยนาท  วิธีทำให้ผู้บังคับบัญชาชอบ 1.    ทำงานให้ดี หลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ ประจบได้แต่อย่าสอพลอ 2.    ช่วยให้ความคิด คือ คำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ผล 3.    ไม่ควร “ครับ” หรือ “ไม่” ตลอดไป จนเสียประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน 4.    อย่าก่อกวนศัตรูให้กวนใจผู้บังคับบัญชา 5.    เรียนนิสัยการทำงานของผู้บังคับบัญชา 6.    อย่ารบกวนเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จุก ๆ จิก ๆ 7.    จะเข้าหาให้ดูเวลาและโอกาสที่เหมาะสม 8.    อย่านินทาลับหลัง (ต่อหน้าละครับผม) 9.    ประเมินตัวเองเสียบ้าง  อย่าเข้าข้างตัว   เงินเดือนขึ้น– ไม่ขึ้นเพราะอะไร ถูกถามความเห็นบ้างไหม ได้รับการสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย บ้างไหม  ถูกตำหนิบ้างหรือเปล่า  มีความรู้เกี่ยวกับตัวหัวหน้า และครอบครัวดีเพียงไหน 10.    อย่าแสดงความโกรธเมื่อผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยกับท่าน เพราะท่านอาจผิดและไม่ละเอียดรอบคอบเพียงพอ 11.    เมื่อท่านดีต่อเรา ต้องหาทางแสดงความกตัญญูและกตเวทิตาคุณ 12.    …read more

งานจังหวัดกาญจนบุรี การพัฒนามารยาทในสังคมทำงาน

งานจังหวัดกาญจนบุรี การพัฒนามารยาทในสังคมทำงาน มารยาท คือ พฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะ นิสัย ประจำตัวของคนที่แสดงออกทั้งในด้าน กิริยา วาจา บุคลิกภาพ โดยมีแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่มีความสุภาพและสำรวม ถูกกาลเทศะ ซึ่งลักษณะของคนที่จัดว่าเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน นั้นจะมีจิตใจสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง เนื่องจากคนที่่มีลักษณะเช่นนี้มักเป็นคนที่มีการพัฒนาตนเองด้วยการแสวงหา ความรู้เพื่อสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ให้เป็นผู้ที่ทรงด้วยผู้มีศีลธรรมนำปัญญาอยู่ในตนเองตลอดเวลา ความสุภาพอ่อนน้อมถือว่าเป็นความกล้าหาญของผู้ทรงด้วยปัญญาอันนำมาซึ่ง มารยาททางสังคมที่สามารถสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ เนื่องจากสังคมการทำงานในองค์กรที่จำเป็นต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศแล้ว การรู้จักรักษากิริยามายาทและการรู้จักการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน จะเป็นการเพิ่มเสน่ห์และสร้างความน่าสนใจให้กับผู้พบเห็นอีกด้วย ส่งผลให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและ ชีวิตการทำงาน งานจังหวัดกาญจนบุรี เพราะคนที่มีมารยาทนั้นมิได้วัดกันที่วุฒิการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือจาก ฐานะ วงศ์ตระกูล แต่วัดกันที่บุคลิกภาพ ท่วงท่า กริยาที่แสดงออกมาแล้วคนรอบข้างเขารับได้หรือไม่ได้ บุคคลที่มีกริยามารยาทดีมักได้รับโอกาสที่ดีมีคนนิยมชมชอบ แต่ถ้าบุคคลนั้นมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง มีความรู้ความสามารถ แต่ไร้มารยาททางสังคมที่ดี บุคคลนั้นอาจขาดความนิยมชมชอบหรือการให้ความเคารพนับถือ เพราะบุคคลนั้นขาดการวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำ คำนึงถืงแต่ประโยชน์ของตนเอง หรือยึดตนเองเป็นที่ตั้ง (อัตตา) ไม่รู้จักให้เกียรติผู้อื่น ลืมหันมามองคนอื่นที่อยู่รอบข้างว่า ทุกคนต่างก็มีความสำคัญ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน จึงควรจะให้เกียรติเป็นอย่างยิ่ง ไม่ควรแสดงกริยามารยาทที่แสดงอำนาจหรือมีกริยาที่แสดงท่าทีข่มคนอื่นเพื่อ ให้เขาดูต่ำต้อยกว่าตนเองซึ่งดูเหมือนจะดูดีแต่กลับติดลบ เพราะพฤติกรรมที่แสดงออกไปนั้นไม่ได้ใจคนที่เห็นหรือคนท่าถูกกระทำ มีผลทำให้ความร่วมมือในการทำงานอาจหายไป …read more

งานจังหวัดสมุทรสาคร ความละเอียดรอบคอบในการสมัครงาน

งานจังหวัดสมุทรสาคร  ความละเอียดรอบคอบในการสมัครงาน การ ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดในใบสมัครทำให้เสียโอกาสที่จะได้ทำงาน จึงต้องระมัดระวังทำความเข้าใจคำสั่งก่อน โดยทั่วไปเมื่อได้แบบฟอร์มมามักจะกรอกข้อมูลไปทันที ตั้งแต่ช่องแรกของหน้าแรก โดยไม่ได้ดูแบบฟอร์มนั้น ให้หมดเสียก่อน ใบสมัครบางแห่ง มีข้อความระบุไว้ในตอนต้นใบสมัครว่า หากใช้ภาษาอังกฤษได้ขอให้เขียน ด้วยภาษาอังกฤษแทน ก็มักพบเสมอว่ามีเขียนด้วยภาษาไทยไปก่อน เมื่ออ่านเจอคำสั่งจึงขีดฆ่าภาษาไทยและ เขียนภาษาอังกฤษแทน ในช่อง ประวัติการศึกษา หรือประวัติการทำงาน ก็เป็นอีกตอนหนึ่งซึ่งผู้สมัครที่ขาด ความละเอียดในการทำความเข้าใจคำส่งจะทำผิดเสมอ บางบริษัทกำหนดว่าให้เริ่มจากหลังสุดก่อน ถ้าเป็น การศึกษาก็คือเริ่มจากสถานศึกษาล่าสุดก่อน แล้วย้อนขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งถึงแห่งแรก บางบริษัทกำหนดให้เริ่มจากแห่งแรกมาจนถึงปัจจุบันหรือล่าสุดเมื่อกรอกข้อมูล เสร็จแล้วขอให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แม้ว่าจะมีความผิดพลาดในการกรอกใบสมัคร แต่ถ้าตรวจดี ๆ ก็จะพบและแก้ไขได้ก่อนที่จะส่งใบสมัคร พยายามให้ข้อมูลให้มากที่สุด การสัมภาษณ์ เป็น โอกาสดีที่จะแสดงความสามารถหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา ความเหมาะ สมของผู้สมัครแต่ก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์ ใบสมัครจะเป็นด่านแรก หากให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือไม่เสนอ ข้อมูลที่น่าสนใจ ด่านแรกก็คงจะผ่านไปไม่ได้ บางคนไม่ค่อยชอบเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จบในด้าน วิทยาศาสตร์ทั้งหลาย ดังนั้นใบสมัครจึงค่อนข้างว่าง ส่วนของช่องการศึกษาที่ให้กรอกข้อมูลว่าจบการศึกษา วุฒิอะไร และจบจากสถาบันไหน มีคนหนึ่งเขียนเพียงว่า ตรี สั้น ๆ เพียงคำเดียวเท่านี้และไม่บอกชื่อสถาบัน ที่จบมาด้วย ผู้สมัครบางคน …read more

งานจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน

งานจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน 1. เล่าประวัติเกี่ยวกับตัวคุณ แนะนำว่าคุณควรใช้เวลาในการแนะนำตัวเองเพียงสั้น ๆ แค่ 2-3 นาทีพอ เน้นแบบกระชับได้ใจความ รวมถึงบอกว่าตัวเองเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นง่าย รู้จักปรับตัว ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น และเรียนรู้เร็ว ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้เล่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณตั้งแต่สมัยเรียนประถม จนถึงทำงาน โดยไม่มีอะไรน่าสนใจ หรือไม่มีอะไรเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณสมัครมา 2. ทำไมคุณถึงคิดว่าเหมาะกับงานนี้ หัวข้อนี้แนะนำให้เล่าประสบการทำงานที่ผ่านมา และความสามารถที่เกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่คุณสมัครมา ว่าอะไรที่ทำให้คุณเหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้  และคุณมีจุดเด่นเหมาะกับงานตำแหน่งนี้มากกว่าคนอื่น ๆ ตรงไหนบ้าง สำหรับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน ก็ให้บอกจุดเด่นในการทำกิจกรรมในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษา หากคุณไม่ค่อยทำกิจกรรม อาจบอกว่าเพราะคุณทุ่มเทกับเรื่องเรียน พร้อมยกตัวอย่างเกรดเฉลี่ยสวย ๆ หรือวิชาที่คุณเรียนแล้วได้เกรดดี ๆ และเหมาะกับตำแหน่งงานมาประกอบการอธิบายก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ตอบคำถามสั้น ๆ และไม่มีเหตุผลอธิบายประกอบ เช่น “ด้วยประสบการณ์ทำงาน 2 ปีที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าสามารถทำงานนี้ได้” 3. คุณคิดว่าตำแหน่งนี้ต้องรับผิดชอบงานอะไรบ้าง แนะนำว่า คุณควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตงานในตำแหน่งที่คุณไปสัมภาษณ์ก่อน และเวลาตอบต้องสั้น กระชับได้ใจความ  อย่าตอบคำถามแบบมั่นใจในตัวเองจนเกินไป หรือตอบแบบสร้างภาพพจน์ไม่ดีให้กับตัวเอง เช่น “ทราบมาว่าที่นี่กำลังขาดผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด้วยประสบการณ์งาน …read more

งานจังหวัดสมุทรสาคร “การรู้จักตัวเอง” ก่อนลงมืทำงาน

งานจังหวัดสมุทรสาคร  ”การรู้จักตัวเอง” ก่อนลงมืทำงาน ทำไมจึงต้องรู้จักตนเอง ที่ต้องรู้จักตนเองก็เพราะการหางานก็คือการ “ขาย” ตนเองชนิดหนึ่งเป็นการเสนอขายความรู้ ความสามารถ ของตัวเองให้แก่บริษัทนั่นเอง โดยการรู้จักตนเองนี้ก็จะต้องผ่านบันได 9 ขั้น แห่งการเข้าใจตนเอง ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 : ค้นหาทักษะ (SKILL) จะเห็นว่าทักษะนั้นเป็นรากฐานของการทำงานทุกชนิด ไม่มีงานชนิดไหนเลยที่ไม่ต้องใช้ทักษะ ดังนั้นการค้นหาทักษะในตัวคุณจึงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกของการทำงานคนส่วน ใหญ่มักจะไม่ค่อยสนใจที่จะทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเขามีจุดเด่น หรือความสามารถอะไรบ้าง เมื่อถูกถามในเวลาสัมภาษณ์จึงมักงงเป็นไก่ตาแตก ตอบไม่ถูก ทำให้กลายเป็นคนที่ดูเหมือนไม่มีจุดเด่นอะไร ไม่มีใครมีทักษะที่ไม่สามารถหางานทำได้ สมมุติว่า คุณมีทักษะที่ชอบทำตามคำสั่งผู้อื่น คุณอาจจะพอใจกับงานประเภทที่ต้องถูกสั่งให้ทำ เช่น อาชีพเลขานุการ งานทางธุรการต่าง ๆ แต่บุคลิกของคุณกล้าแสดงออก ชอบโต้เถียงผู้อื่น คุณอาจเหมาะกับอาชีพประเภททนาย หรือนายหน้าก็ได้ เห็นหรือไม่ว่า การค้นหาทักษะในตัวเองจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการหางานที่ถูกใจคุณ ถ้าเห็นด้วยเรามาเริ่มต้นกันเลยดีไหม? เพราะฉะนั้นตัวอย่างของทักษะ เช่น การตัดสินใจในตนเอง ความจริงใจต่อกัน การเป็นผู้นำ การสื่อสารเขียนหรือพูด ฯลฯ ขั้นที่ 2 : สำรวจจุดเด่นของตนเอง จุดเด่นของคุณก็มีผลกับการหางานมากพอ ๆ …read more

งานจังหวัดนนทบุรี คุณทำตัวน่ารำคาญระหว่างสัมภาษณ์งานหรือไม่?

งานจังหวัดนนทบุรี  คุณทำตัวน่ารำคาญระหว่างสัมภาษณ์งานหรือไม่? หลังจากได้พูดคุยกับ HR มืออาชีพ เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่ HR พบบ่อยครั้งและคิดว่าเป็นข้อผิดพลาดของผู้สมัครงาน ผมพบข้อสังเกตเด่นๆที่น่าสนใจหลายข้อ อาทิเช่น HRพบว่าส่วนใหญ่ “ผู้สมัครขาดความรู้เกี่ยวกับองค์กร หรือตำแหน่งงานที่ตนสมัครเอาไว้” ประเด็นที่พบบ่อยอีกอย่างคือ “ขาดการเตรียมตัวและไม่มีความพร้อมที่จะพูดเกี่ยวกับแผนอาชีพและเป้าหมายของ ตนเอง” ข้ออื่นๆก็มีเช่น “ขาดความกระตือรือร้น” ข้อนี้แหละเป็นเหตุผลหนึ่งของHR จะตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครได้ง่ายขึ้น แล้วคุณล่ะ…ถึงเวลาปรับปรุงตัวอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อสัมภาษณ์งานได้ อย่างสำเร็จ ก่อนการสมัครงาน ศึกษาองค์กร เข้าไปชมเว็บไซต์ขององค์กรหรือบริษัทนั้นๆ อ่านพันธกิจและเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งประวัติการเงินในอดีต พินิจพิเคราะห์โฆษณาต่างๆที่พบ เพื่อประเมินการทำตลาดของบริษัท เจาะให้ลึกถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอ ตลอดจนตรวจดูว่าสื่อมวลชนกล่าวถึงบริษัทนี้ในแง่ใดบ้าง ควรที่จะเยี่ยมชมสาขาและหยิบแผ่นพับที่มีข้อมูลนำเสนอมาอ่านเพื่อศึกษาและทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ หลีกเลี่ยงการสมัครงานมั่วๆ ทราบหรือไม่ว่า…มีแนวโน้มสูงที่คุณจะได้รับคำปฏิเสธหรือไม่ได้รับการตอบ กลับหากสมัครงานแบบมั่วๆ อย่าลืมว่าตอนนี้ในตลาดงานมีจำนวนคนหางานมากกว่าตำแหน่งงานที่เปิดรับ จึงเป็นโอกาสของนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือก ฉะนั้นก่อนสมัครควรสำรวจดูว่าในตลาดงานมีตำแหน่งอะไรบ้างที่เปิดรับ พร้อมประเมินตนเองดูว่ามีคุณสมบัติพอที่จะได้รับการพิจารณาหรือไม่ เพราะยิ่งถูกปฏิเสธมากคุณจะยิ่งติดลบห่อเหี่ยวและท้อใจตามมาอย่างแน่นอน  งานจังหวัดนนทบุรี ก่อนการสัมภาษณ์ หากถูกเรียกสัมภาษณ์ จงเตรียมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด เพราะผู้สัมภาษณ์มักงัดเอาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการคัดเลือก เช่น ใช้คำถามหนึ่งโยงไปสู่หลายๆคำถามในการสัมภาษณ์ เพื่อเช็คความเที่ยงตรงของคำตอบ ดังนั้นอย่าไขว้เขวและอย่าโกหก เพราะบางครั้งก็ไม่มีคำตอบที่ถูกและผิดสำหรับคำถามบางข้อ เตรียมคำถามที่จะถามกลับระหว่างการสัมภาษณ์ นี่เป็นโอกาสของคุณ ควรตั้งคำถามที่สามารถสื่อถึงข้อมูลการศึกษาที่คุณค้นคว้ามา ตลอดจนความเข้าใจต่อองค์กรหรือบริษัท …read more

งานจังหวัดนครปฐม สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน

งานจังหวัดนครปฐม  สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน 1. คำถามทั่วไปที่ผู้สัมภาษณ์นิยมใช้ ทำไมคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกพอใจ เมื่อได้ทำงานในตำแหน่งนี้ ควรตอบว่าเป็นงานที่มีความก้าวหน้า เป็นงานที่ทำได้ทำในสิ่งที่เรียนมา เป็นงานที่ชอบมานาน กิจการดีมีความมั่นคง ได้ยินว่ากิจการมีชื่อเสียงที่สุดด้านนี้หรืออยากทำงานในกิจการเล็ก ๆ ที่อบอุ่น มีโอกาสเรียนรู้งานได้มาก เคยมีประสบการณ์งานด้านนี้หรือไม่ มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ ให้ตอบตามความเป็นจริง หากผู้สมัครงานเคยมีประสบการณ์มาก่อนก็จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้สมัครงานเอง หากไม่มีก็ควรบอกว่ามีประสบการณ์อื่นที่ใกล้เคียงหรือเคยฝึกงานมา หรือเคยทำงานแบบนี้กรณีไม่มีประสบการณ์ใด ๆ เลยก็ควรบอกไปตรง ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้เพราะมีใจชอบงานลักษณะนี้ ใช้คอมพิวเตอร์ หรือพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้หรือไม่ ทำได้หรือไม่ควรตอบไปตามความจริง หากไม่ได้ควรตอบว่ากำลังจะไปเรียนรู้เพิ่มเติม เพราะรู้ว่าจำเป็นและมีประโยชน์ในการทำงานมาก ทำไมจึงออกจากงานเดิมที่ทำอยู่ หรือทำไมจึงคิดเปลี่ยนงาน ไม่ควรตำหนิที่ทำงานเดิม ม้จะทราบว่าที่ทำงานเดิมเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่ทำงานใหม่ที่กำลังสมัครงาน เพราะจะถูกมองในแง่ลบ ควรตอบว่าไม่ชอบบรรยากาศหรือวิธีการทำงานแบบธุรกิจ หรืออะไรที่กว้าง ๆ และเน้นว่า คิดว่าที่ทำงานใหม่จะให้โอกาสและประสบการณ์ที่ดีกว่า หรือต้องทำงานที่ท้าทายกว่า สิ่งที่เรียนมาไม่ตรงกับงานที่ทำ และจะทำงานได้อย่างไร ควรยอมรับความจริงว่าใช่ ไม่ตรงจริง ๆ แต่ผู้สมัครงานมีความสนใจในงานลักษณ์นี้มากกว่างานที่ตรงกับความรู้ที่เรียน มาจริง ๆ อยากจะถามอะไรเกี่ยวกับบริษัทบ้างไหม ไม่ควรตอบว่าไม่มี แต่ควรถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบในงานที่ผู้สมัครงานต้องทำ หรือถามเกี่ยวกับบริษัท …read more

งานจังหวัดกรุงเทพมหานคร รักในสิ่งที่ทำหรือทำในสิ่งที่รัก?

งานจังหวัดกรุงเทพมหานคร รักในสิ่งที่ทำหรือทำในสิ่งที่รัก? มี ประโยค 2 ประโยคที่พวกเราค่อนข้างสับสนนั่นก็คือ “รักในสิ่งที่ทำ (Love what you do)” กับ “ทำในสิ่งที่รัก (Do what you love)” ทั้ง 2 ประโยคนี้มีความแตกต่างกันมากราวฟ้ากับดิน คุณเชื่อหรือไม่ว่าหากคุณเลือกประโยคใด ประโยคหนึ่งมาใช้กับชีวิตของคุณ ชะตาชีวิตของคุณก็จะเดินตามสิ่งที่คุณเลือกในทันที คำแนะนำของผมก็คือจงเลือกที่จะใช้ทั้ง 2 ประโยคกับชีวิตของคุณ อย่าตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจากชีวิตของคุณโดยเด็ดขาด จากสถิติพบว่า 80% ของคนทำงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเขาเกลียดงานของเขา ไม่แปลกใจเลยที่มีคนที่ไม่มีความสุขมากมายเดินไปมาเต็มท้องถนน ถ้าคุณจำสิ่งที่ผมแนะนำได้ในข้อที่ผ่านมาจะรู้ว่า ความสุขนั้นอยู่ที่ใจของเรา เมื่อคุณไม่สามารถที่จะเลือกงานที่คุณทำได้เพราะไม่อยากตกงาน สิ่งที่คุณจะต้องเริ่มปลูกฝังก็คือ“จงรักในสิ่งที่ทำ” จงหาความสุขของงานของคุณทุกรูปแบบให้เจอให้ได้ หาเสน่ห์ของมันให้เจอ แล้วเข้าไปสัมผัสกับมันด้วยการลงมือทำอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นและไม่ ท้อถอย จงรักในสิ่งที่ตนมีอยู่ ขณะนี้ตนมีงานทำที่ดีอยู่แล้วแต่อาจเจออุปสรรคบ้างก็จะต้องอดทน และปรับใจของตนให้สนุกกับงานและมีความสุขที่ได้ทำงานให้จงได้ อัลเบิร์ต ชไวท์เซอร์ เอกบุรุษแห่งความเมตตากล่าวไว้น่าฟังว่า “ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข ความสุขต่างหากคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณกำลังทำ คุณจะประสบความสำเร็จ”  งานจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผม เชื่อว่าเมื่อคุณเดินทางถึงจุด ๆ หนึ่งในชีวิตของคุณ คุณก็พร้อมที่จะนึกถึงสิ่งที่คุณถนัดหรือสิ่งที่คุณชอบ …read more

ราชการเปิดสอบ การชนะใจตนเอง

ราชการเปิดสอบ การชนะใจตนเอง  เรา อาจกล่าวได้ว่า สาเหตุที่คนเราจะประสบความสำเร็จในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับที่แตกต่างกัน สืบเนื่องมาจาก ความสามารถในการเอาชนะใจตนเอง การ ชนะใจตนเองนับเป็น ศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่ทำให้เราสามารถสร้างอุปนิสัยที่ดีลงสู่ตัวเราได้ เราไม่อาจขยันและมีความเพียรพยายามได้เลย รวมทั้งเราอาจทำการสิ่งใดๆ ไม่สำเร็จได้เลย หากเราไม่สามารถเอาชนะความเกียจคร้าน ที่เป็นเสมือน พื้นฐานทางนิสัยของเราให้ได้เสียก่อน ตามหลักทางศาสนาสอนหรือเปรียบจิตใจของคนเรา ดังสายน้ำธรรมชาติที่จะไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำเสมอ ฉัน ใดก็ฉันนั้น กับจิตใจของมนุษย์ ที่เรามักจะมีแนวโน้มจะกระทำการใดๆตามอำนาจแห่งจิตใจฝ่ายต่ำกว่า หรือ สิ่งที่อำนวยความสบาย ความขี้เกียจ ความไม่ลำบาก ณ ชั่วขณะนั้นให้แก่ตนเอง เรา ต้องหาอะไร มาขวางกั้นไว้ มิฉะนั้นมันจะเลวลงเรื่อยๆ “การชนะใจตนเอง” จึงกลายเป็นจุดสำคัญเริ่มต้น สำหรับ คนทุกคนที่มีความตั้งใจจะกระทำสิ่งใดๆ ตามทีต้องการ หรือ ปรารถนา เพราะการดำเนินชีวิต คนเราชอบความสะดวกสบาย ดังนั้น การทำสิ่งที่ยาก เพื่อให้แตกต่างจากคนอื่นๆ จำเป็นต้องมีความสามารถ หรือ กำลังใจที่เข้มแข็งในการเอาชนะใจตนเองให้จงได้ การชนะใจตนเองเป็น ช่วงระยะเวลา ที่สั้นมาก ถ้าคนเรามีสติเมื่อจะทำอะไรไปในทางที่ไม่ดี จะมีตอนหนึ่งที่ใจใฝ่ดีรู้สึกและเตื่อนไม่ให้ทำ เราสังเกตได้ง่ายๆ เช่น …read more